گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

نقش فلاکس در عملیات لحیم کاری سخت (بریزینگ)

اکثرتولید کنندگان سیم جوش ، استفاده از فلاکس را برای قطعات مسی توصیه نمی کنند.بدین منظور از سیم جوش های مس فسفر استفاده میشود. فسفرباعث میشود این آلیاژها بدون فلاکس برای اتصال قطعات مسی قابل مصرف باشند ولی جهت اتصال مس به برنج یا فولاد،همیشه مورد نیازاست.همچنین هنگام استفاده از آلیاژهای لحیم کاری درصد نقره بالا نیز فلاکس لازم است. توجه داشته باشید همیشه ازیک قلم مو  برای اعمال یک پوشش نازک ازفلاکس استفاده کنید ومحل جوش را به فلاکس آغشته کنید.به قسمت مادگی فلاکس نزنید.

هنگام حرارت دهی، فلاکس ذوب شده وتحت تاثیر خاصیت مویینگی،به سمت محدوده اتصال حرکت می کند. فلاکس درنزدیکی دمای ذوب سیم جوش، ذوب میشود و این نشانه خوبی است برای جوشکار که سیم جوش لحیم کاری سخت را اعمال کند.

مقدارفلاکس باید درهرطرف قطعه کاریکسان باشد.اگرتفاوت آشکاری وجود داشته باشد ممکن است یک طرف به حرارت بیشتری نیاز داشت باشد.

سیم جوش های روکش دار نیزدردسترس هستند. این سیم جوش ها، دارای پوشش یکنواختی از فلاکس درقسمت بیرونی هستند.

دراین حالت است که شما دیگر نیاز به حمل جداگانه فلاکس نخواهید داشت.  یک مزیت دیگرنیزوجود دارد. فلاکس درحین جوشکاری ذوب می شود وقبل از سیم جوش ، ذوب شده و به محل اتصال جریان می یابد.

این روش ازنفوذ ناخواسته فلاکس به نقاط حساس ازقطعه کارتا حدزیادی جلوگیری میکند. پس ازجوشکاری باقیمانده فلاکس را از قطعات با شستن آب داغ و با پارچه مرطوب پاک کنید. اگرقطعات درحین جوشکاری بیش از حد گرم شوند، فلاکس  به سختی جدا می شود، و ممکن است نیاز به تمیز کردن مکانیکی باشد.

 

مشاوره فنی