SimbonSilver

گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

سیم جوش برنج

آلیاژهای این خانواده دارای نقطه ذوب بالایی هستند و بیشتر در نقاطی که فواصل قطعات مورد جوشکاری زیاد بوده و نیاز به پرکردن شیارهای ضخیم میباشد کاربرد دارند. از خصوصیات دیگر این گروه ، ارزانی قیمت ونیز بدون محدودیت برای انواع فلزات پایه قابل مصرف هستند. از موارد کاربردی این سیم جوش میتوان به صنعت خودرو ، ساخت کابینت و ورق های فلزی اشاره کرد .
درجدول زیر خواص فیزیکی و شیمیایی آلیاژهای برنجی نمایش داده شده است.

موارد مصرف دمای کارکرد محدوده دمای ذوب درصد وزنی ترکیب آلیاژ استانداردها
Ni Mn Si Sn Cu Zn ISO 17672
(2010)
EN 1044
(1999)
DIN 8513
ISO 6377 (1995)
جهت اتصال مس به مس، آهن به آهن و انواع چدن حداقل حرارت دما تا
900˚C
875_895 - - 0.3 0.2 60 Rem Cu 470&
Cu470a
CU 301 L-CuZn40
B Cu60Zn(Si)
875_895 - - 0.3 0.4 60 Rem Cu 470&
Cu470a
CU 302 L-CuZn40
B Cu60Zn(Sn)(Si)
875_900 - 0.15 0.25 0.2 60 Rem Cu471 CU 303 L-CuZn40
B Cu60Zn(Sn)(Mn)
875_900 - 0.15 0.25 0.3 60 Rem - CU 304 L-CuZn39Sn
B Cu60Zn(Sn)(Si)(Mn)
890_920 10 0.2 0.25 0.2 48 Rem - CU 305 L-CuNi10Zn42
B CuZn39Sn BCu59ZnSn(Sn)(Si)(Mn)
محصولات مشابه