گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

سیم جوش نقره

سیم جوش نقره فسفردار

این خانواده پرمصرف ترین آلیاژهای لحیم کاری سخت میباشند .آلیاژهای این خانواده حاوی عنصر فسفر به عنوان عامل روان کننده میباشند. همچنین فسفر نقش اکسیدزادیی از فلز پایه را ایفا می کند. بنابراین جوشکاری با این سیم جوش ها نیازی به فلاکس ندارد. افزایش نقره دراین آلیاژها موجب افزایش خاصیت نشست ناپذیری در جوشکاری لوله های مسی عبور دهنده گاز خواهد شد. آلیاژهای بدون نقره برای جوشکاری لوله های مسی عبوردهنده سیال مایع مناسب و اقتصادی هستند. استفاده از این آلیاژها برای جوشکاری فلزات پایه آهنی اکیدأ توصیه نمی شود. این آلیاژها بصورت مفتول و کلاف و تسمه عرضه می شوند. عمده موارد مصرف آلیاژهای این محصول از خانواده سیم جوش نقره در صنایع برودتی و گرمایشی می‌باشد. در جدول زیر طبق استاندارد En1044 خواص شیمیایی و مکانیکی نمایش داده شده است .

سیم جوش نقره فسفردار

موارد مصرف دمای کارکرد محدوده ذوب درصد وزنی ترکیب آلیاژ استانداردها
Other P Cu Ag ISO 17672
(2010)
EN 1044
(1999)
DIN 8513
ISO 6377 (1995)
جهت اتصال مس به مس و برنج به برنج 710 650_800 - 5 80 15 CuP 284 CP 102 L-Ag 15P
B Cu80AgP
710 650_810 - 6 89 5 CuP 281 CP 104 L-Ag 5P
B Cu89PAg
710 650_810 - 6.2 91.8 2 CuP 279 CP 105 L-Ag 2P
B Cu92Ag
تحمل دما تا
150˚C
710 710_740 - 8 92 - CuP 182 CP 201 L-Cup8
B Cu92P
720 710_790 - 7.2 92.8 - CuP 181 CP 202 L-Cup7
B Cu93P
هرگز برای اتصال قطعات آهنی استفاده نشود 730 710_880 - 6.2 93.8 - CuP 179 CP 203 L-Cup6
B Cu94P
690 650_700 7.0 Sn 6.75 86.25 - CuP 385 CP 302 -
B Ci86SnP
محصولات مشابه
محصولات مشابه