گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

سیم جوش نقره بدون کادمیوم

آلیاژهای بدون کادمیوم بعنوان جایگزینی برای آلیاژهای کادمیوم دار (بدلیل سمی بودن کادمیوم )، طبق استاندارد (En1044) ارائه شده اند. در این آلیاژها بجای کادمیوم، از قلع استفاده شده واز نقطه ذوب بالاتر و سیالیت کمتری برخورددار هستند و در صنایعی مثل صنایع غذایی و بهداشتی بدلیل سمی نبودن و نیز صنایع الکتریکی بدلیل هدایت الکتریکی بالا مصرف زیادی دارند. نکته قابل توجه دراستفاده از آلیاژهای بدون کادمیوم این است که، با درصد نقره بالاتری به نقطه ذوب مشابه سیم جوش های کادمیوم دار میتوان دست یافت، بنابراین استفاده از آنها هزینه بالاتری دارد . درجدول زیر خواص فیزیکی و شیمیایی این خانواده از انواع سیم جوش نقره نمایش داده شده است.

سیم جوش نقره بدون کادمیوم

موارد مصرف دمای کارکرد محدوده دمای ذوب درصد وزنی ترکیب آلیاژ استانداردها
Other Zn Cu Ag ISO 17672
(2010)
EN 1044
(1999)
DIN 8513
ISO 6377 (1995)
جهت اتصال فلزات با پایه آهن، مس، نیکل 650 620_685 3 Sn 14 23 60 - AG 102 L-AG55 Sn
B Ag 56CuZnSn
660 630_660 2 Sn 22 21 55 Ag 155 AG 103 L-AG55 Sn
B Ag 55ZnCuSn
670 640_660 3 Sn 25 27 45 Ag 145 AG 104 L-AG45 Sn
B Ag 45CuZnSn
690 640_700 2 Sn 28 30 40 Ag 140 AG 105 L-AG40 Sn
B Ag40CuZnSn
710 630_730 3 Sn 27 36 34 Ag 134 AG 106 L-AG34 Sn
B Cu36AgZnSn
740 650_750 2 Sn 32 36 30 Ag 130 AG 107 L-AG30 Sn
B Cu36ZnAgSn
750 680_760 2 Sn 33 40 25 Ag 125 AG 108 L-AG25 Sn
B Cu40ZnAgSn
مقاوم تا
200˚C
800 780_810 2 Sn 33 47 18 --- --- -
B Cu47ZnAgSn
730 680_740 - 26 30 44 Ag 245 AG 203 L-AG44
B Ag44CuZn
750 680_768 - 32 38 30 Ag 230 AG 204 L-AG30
B u38ZnAg
780 680_795 - 34 41 25 Ag 225 AG 205 L-AG25
B Cu38ZnAg
810 690_810 0.1 si 35 44.9 20 - AG 206 L-AG20
B Cu45ZnAgSi
830 800_830 - 40 48 12 Ag 212 AG 207 L-AG12
B Cu48ZnAg
860 830_870 - 40 55 5 Ag 205 AG 208 L-AG5
B Cu55ZnAg
محصولات مشابه
محصولات مشابه