گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

فسفر چه نقشی در سیم جوش نقره دارد؟

فسفر موجب کاهش نقطه ذوب و افزایش سیالیت و نیز نقش اکسید زدایی را دارد.